top of page

TOBFED'den Açıklama

Oto­mo­tiv sek­tö­rün­de­ki mes­lek ha­ta­la­rı ve işin­de ehil ol­ma­yan ça­lı­şan­la­rın yol aç­tı­ğı za­rar­lar tep­ki­le­re ne­den olu­yor.

‘Ser­vis kur­ba­nı ol­dum’ baş­lı­ğıy­la geç­ti­ği­miz gün­ler­de ga­ze­te­miz­de yer bu­lan ha­ber­le il­gi­li sek­tör tem­sil­ci­le­rin­den de açık­la­ma gel­di. Tüm Oto­mo­tiv Ba­kım Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (TOB­FED) Ka­ra­de­niz Böl­ge­si Teş­ki­lat­lan­ma Baş­kan Yar­dım­cı­sı hem­şeh­ri­miz Fa­tih Kan­kur­dan, va­tan­daş­la­rı üzen bu tür ha­di­se­le­re kar­şı ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­dir­me ge­re­ği his­set­tik­le­ri­ni söy­le­di.
Ya­şa­na­bi­le­cek ben­zer sı­kın­tı­la­ra kar­şı tü­ke­ti­ci­le­rin ya­sa­lar­la ko­ru­ma al­tı­na alın­dı­ğı­na işa­ret eden Fa­tih Kan­kur­dan, TOB­FED ola­rak mes­le­ki stan­dart­lar ile ku­rum­sal­lı­ğa bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni kay­det­ti. Olum­suz ha­ber­le­rin tüm sek­tör tem­sil­ci­le­ri­ne mâl edil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ne de de­ği­nen Kan­kur­dan, yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re yer ver­di;

“Oto­mo­tiv sa­tış son­ra­sı hiz­met­ler ala­nın­da fa­ali­yet gös­te­ren fir­ma­la­rın mes­lek dal­la­rı, iş­let­me aç­ma ça­lış­tır­ma ve ya­sal yü­küm­lü­lük­le­ri ya­sa­lar­la çer­çe­ve­len­di­ril­miş­tir. Ve­ri­len hiz­me­tin kap­sam ve içe­ri­ği­ne iliş­kin müş­te­ri mül­ki­ye­ti ko­ru­ma, uy­gu­la­ma­lar son­ra­sın­da­ki müş­te­ri le­hi­ne ga­ran­ti ko­şul­la­rı gi­bi bir çok içe­rik ve kap­sam, sa­tış son­ra­sı hiz­met­ler teb­li­ğin­de tü­ke­ti­ci le­hi­ne açık­ça be­lir­til­mek­te­dir. TOB­FED, araç sa­hip­le­ri­nin bi­linç­len­di­ril­me­si, ürün ve hiz­met stan­dart­la­rı­nın be­lir­len­me­si, ni­te­lik­li is­tih­da­mın ya­ra­tıl­ma­sı, ka­dın gi­ri­şim­ci­le­rin des­tek­len­me­si, sek­tö­rel so­run­la­rın çö­zü­mü, iş­let­me ruh­sat prob­lem­le­ri­nin çö­zü­mü, çev­re ve do­ğa­nın ko­run­ma­sı, sür­dü­rü­le­bi­lir pro­je­ler üre­te­rek de­vam­lı­lı­ğın sağ­lan­ma­sı gi­bi ko­nu­lar­da 2013 yı­lın­dan bu ya­na baş­ro­lü üst­le­ni­yor. Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Ku­ru­mu (MYK) ile bir­lik­te yü­rüt­tü­ğü­müz ça­lış­ma­lar­la Oto­mo­tiv Sa­tış Son­ra­sı Hiz­met­ler Ala­nı’nda­ki 9 ay­rı mes­lek da­lın­da ya­kın­da Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­le­ri ve­ri­le­cek. Böy­le­ce bu tip ha­di­se­ler­de­ki mağ­du­ri­yet­le­rin önü­ne ge­çi­le­cek. Öte yan­dan di­ğer bir ça­lış­ma­mız ise TSE – TOB­FED iş­bir­li­ği çer­çe­ve­sin­de stan­dar­di­zas­yon­dur.

TOB­FED, Tür­ki­ye’nin 81 ilin­de tem­sil­ci­li­ği, 22 böl­ge ve mes­le­ki der­ne­ği, 500 bin ni­te­lik­li is­tih­da­mı 120 bin KO­Bİ’si ile ül­ke­miz­de Oto­mo­tiv Sa­tış Son­ra­sı Hiz­met­ler Ala­nı’nda ilk ve tek si­vil top­lum ku­ru­lu­şu ola­rak tü­ke­ti­ci­nin bi­linç­len­di­ril­me­sin­de de önem­li bir gö­rev üst­le­ni­yor. Ser­vis hiz­met­le­rin­de su­nu­lan içe­rik, ürün ter­ci­hi ve uy­gu­la­ma­nın eği­tim­li/ni­te­lik­li is­tih­dam ta­ra­fın­dan ya­pı­lıp ya­pıl­ma­dı­ğı önem­li­dir. Ha­be­re ko­nu olan bu tür özel du­rum­la­rın tüm Ço­rum es­na­fı­na ve özel ser­vis­le­re mâl edi­le­me­me­li­dir. Tü­ke­ti­ci­le­ri­miz, ya­şa­dık­la­rı mağ­du­ri­yet­ler hak­kın­da Ti­ca­ret ve Bi­lim, Sa­na­yi Tek­no­lo­ji Mü­dür­lük­le­ri ile Tü­ke­ti­ci Ha­kem He­yet­le­ri’ne ve TOB­FED Tü­ke­ti­ci Bi­linç­len­dir­me Ku­rul­la­rı’na baş­vu­ru­da bu­lu­na­bi­lir­ler.”Çorum Hakimiyet Gazetesi

Kommentare


bottom of page